پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 1456 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1677 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1767 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1707 نفر
تاریخ درج: 96/02/26