پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
صیانت از آرا
تاریخ بارگذاری: 96/11/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 906 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1000 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1181 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:41
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تعداد بازدید: 1001 نفر
تاریخ درج: 96/02/26