پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:23
پیش بینی حضور در انتخابات
تعداد بازدید: 1459 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1773 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1711 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:41
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تعداد بازدید: 1631 نفر
تاریخ درج: 96/02/26