پیش بینی حضور در انتخابات
پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
پیش بینی حضور در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1150 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1321 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1200 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:41
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تعداد بازدید: 1147 نفر
تاریخ درج: 96/02/26