پخش زنده

چند رسانه ای

نگاه یک
نگاه یک
پیش بینی حضور در انتخابات
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:48
هماهنگی وزارت کشور با دستگاه های کشور
تعداد بازدید: 1005 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:49
روند اعتراض به نتایج انتخابات
تعداد بازدید: 1184 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:32
صیانت از آرا
تعداد بازدید: 1066 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:41
آمادگی برگزاری برای دور ه دوم انتخابات
تعداد بازدید: 1004 نفر
تاریخ درج: 96/02/26