جواب به سوالات ایرانیان خارج از کشور توسط آقای میر سلیم_قسمت اول
پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
جواب به سوالات ایرانیان خارج از کشور توسط آقای میر سلیم_قسمت اول
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1150 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1144 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1187 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1151 نفر
تاریخ درج: 96/02/26