پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای هاشمی طباء
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1176 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1267 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1168 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
03:15
حضور آقای روحانی در زنجان و اهواز
تعداد بازدید: 1224 نفر
تاریخ درج: 96/02/27