پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای هاشمی طباء
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1939 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 2071 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 2015 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
03:15
حضور آقای روحانی در زنجان و اهواز
تعداد بازدید: 2034 نفر
تاریخ درج: 96/02/27