چند رسانه ای

کلیپ های انتخاباتی
کلیپ های انتخاباتی
قسمت 4
تاریخ بارگذاری: 96/06/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:48
قسمت 3
تعداد بازدید: 1218 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
00:25
قسمت 2
تعداد بازدید: 1213 نفر
تاریخ درج: 96/02/28
00:24
قسمت 1
تعداد بازدید: 1315 نفر
تاریخ درج: 96/02/28