چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
مصاحبه با مدیران کارخانه جات لبنیات و پروتئین
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 712 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 605 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 579 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 475 نفر
تاریخ درج: 96/02/20