چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
بیوگرافی آقای رئیسی ساداتی
تاریخ بارگذاری: 96/07/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 813 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 818 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 808 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 805 نفر
تاریخ درج: 96/02/26