پخش زنده

چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
صحبت های آقای هاشمی طبا - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 97/09/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 1565 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 1504 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 1562 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 1484 نفر
تاریخ درج: 96/02/13