پخش زنده

چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
صحبت های آقای قالیباف قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 97/07/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 1457 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 1399 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 1450 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 1389 نفر
تاریخ درج: 96/02/13