چند رسانه ای

پرسش
پرسش
فاصله طبقاتی جامعه
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 497 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 504 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 535 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 502 نفر
تاریخ درج: 96/02/26