چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر 96 - دو قطبی واقعی
تاریخ بارگذاری: 96/06/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 669 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 704 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 598 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 542 نفر
تاریخ درج: 96/02/27