پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
از هم دور نیستسم - جایگاه رئیس جمهور - قسمت 1
تاریخ بارگذاری: 97/08/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1179 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1267 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1281 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1290 نفر
تاریخ درج: 96/02/26