پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
از هم دور نیستسم - جایگاه رئیس جمهور - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 97/09/21

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1212 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1298 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1317 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1323 نفر
تاریخ درج: 96/02/26