پخش زنده

چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - اسحاق جهانگیری - قسمت 2
تاریخ بارگذاری: 98/11/28

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 2898 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 2849 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 2925 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 2841 نفر
تاریخ درج: 96/02/13