پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بی عدالتی باعث خشونت اجتماعی می شود
تاریخ بارگذاری: 97/09/21

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1307 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1305 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1354 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1296 نفر
تاریخ درج: 96/02/26