توزیع ثروت
پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
توزیع ثروت
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1147 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1141 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1180 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26