پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
دقیقه 90 ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری
تاریخ بارگذاری: 97/11/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1577 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1656 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1602 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1525 نفر
تاریخ درج: 96/02/27