پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بی عدالتی در نظام آموزش
تاریخ بارگذاری: 97/08/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1274 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1266 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1321 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1271 نفر
تاریخ درج: 96/02/26