پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بی عدالتی در نظام آموزش
تاریخ بارگذاری: 97/04/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1101 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1093 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1127 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1089 نفر
تاریخ درج: 96/02/26