چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
هزینه های بالای بیمارستان ها
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 711 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 603 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 578 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 474 نفر
تاریخ درج: 96/02/20