صحبت های آقای میر سلیم درباره محبوبیت دولت میان مردم
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای میر سلیم درباره محبوبیت دولت میان مردم
تاریخ بارگذاری: 97/05/27

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1363 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1435 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1343 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1273 نفر
تاریخ درج: 96/02/27