دکتر یونس شکر خواه و بینش رسانه ای
پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
دکتر یونس شکر خواه و بینش رسانه ای
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1062 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1151 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1167 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1174 نفر
تاریخ درج: 96/02/26