پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
تکالیف رئیس جمهور نسبت به اتباع خارج از ایران
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1603 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1754 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1780 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1766 نفر
تاریخ درج: 96/02/26