پخش زنده

چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - اولویت برنامه ها
تاریخ بارگذاری: 98/07/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 2027 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 1945 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 2025 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 1912 نفر
تاریخ درج: 96/02/13