پخش زنده

چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:27
با دوربین - کشاورزی
تعداد بازدید: 2024 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 2023 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 1911 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:40
با دوربین - تولید داخلی
تعداد بازدید: 1582 نفر
تاریخ درج: 96/02/13