چند رسانه ای

با دوربین
با دوربین
با دوربین - کشاورزی
تاریخ بارگذاری: 96/06/31

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:39
با دوربین - شبکه حمل و نقل
تعداد بازدید: 650 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
01:21
با دوربین - شرکت های دانش بنیان
تعداد بازدید: 668 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:36
با دوربین - توسعه گردشگری
تعداد بازدید: 657 نفر
تاریخ درج: 96/02/13
00:40
با دوربین - تولید داخلی
تعداد بازدید: 449 نفر
تاریخ درج: 96/02/13