چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
مسیر96-بخشی از سخنان آقای رئیسی
تاریخ بارگذاری: 96/06/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 664 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 700 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 593 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 539 نفر
تاریخ درج: 96/02/27