پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
اگر شما مشاور تبلیغات نامزدها بودید؟
تاریخ بارگذاری: 96/11/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1171 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1263 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1163 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1113 نفر
تاریخ درج: 96/02/27