صحبت های آقای هاشمی طبا درباره حفظ سرزمین با توجه به محیط زیست
پخش زنده

چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
صحبت های آقای هاشمی طبا درباره حفظ سرزمین با توجه به محیط زیست
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 1355 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 1423 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 1337 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 1269 نفر
تاریخ درج: 96/02/27