چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره انتخاباتی - نقد آقای میرسلیم از آقای هاشمی طبا
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 541 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 572 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 580 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 555 نفر
تاریخ درج: 96/02/23