چند رسانه ای

مناظره های انتخابات 96
مناظره های انتخابات 96
مناظره انتخاباتی - جمع بندی مرحله 2 آقای رئیسی
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

05:23
پاسخ آقای جهانگیری به نقد ها
تعداد بازدید: 481 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:10
نقد آقای جهانگیری از آقای میرسلیم در مناظره سوم
تعداد بازدید: 488 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:14
نقد آقای جهانگیری از آقای هاشمی طبا در مناظره سوم
تعداد بازدید: 474 نفر
تاریخ درج: 96/02/23
02:04
نقد آقای جهانگیری از آقای روحانی در مناظره سوم
تعداد بازدید: 475 نفر
تاریخ درج: 96/02/23