چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
صحبت های جوانان درباره انتخابات ریاست جمهوری در تریبون آزاد
تاریخ بارگذاری: 96/07/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 767 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 625 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 634 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 598 نفر
تاریخ درج: 96/02/17