چند رسانه ای

برگ سرنوشت
برگ سرنوشت
انتخابات و فضای مجازی - دکتر موسویان
تاریخ بارگذاری: 96/06/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:48
کاربران تحلیلگر
تعداد بازدید: 530 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:05
شیوه معرفی کاندیداها در فضای مجازی
تعداد بازدید: 519 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:03
سواد رسانه ای در انتخابات
تعداد بازدید: 539 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:30
تاثیر فضای مجازی در انتخابات ( خانم مهندس افشاری )
تعداد بازدید: 538 نفر
تاریخ درج: 96/02/26