چند رسانه ای

مسیر 96
مسیر 96
بخشی از صحبت های آقای قالیباف درباره حل مشکل معیشت بازنشستگان
تاریخ بارگذاری: 96/07/02

سایر ویدئوها

لحظات مهم

4:07
صحبت های  آقای روحانی
تعداد بازدید: 674 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:50
صحبت های آقای رئیسی
تعداد بازدید: 709 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:20
صحبت های آقای میر سلیم
تعداد بازدید: 605 نفر
تاریخ درج: 96/02/27
2:59
صحبت های آقای هاشمی طباء
تعداد بازدید: 550 نفر
تاریخ درج: 96/02/27