صحبت های ایرانیان خارج از کشور درباره شرایط کاندیدا شدن
پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
صحبت های ایرانیان خارج از کشور درباره شرایط کاندیدا شدن
تاریخ بارگذاری: 97/05/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1060 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1146 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1161 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1166 نفر
تاریخ درج: 96/02/26