پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
صحبت های ایرانیان خارج از کشور درباره شرایط کاندیدا شدن
تاریخ بارگذاری: 97/09/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1220 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1306 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1325 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1329 نفر
تاریخ درج: 96/02/26