پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
نظارت شورای نگهبان
تاریخ بارگذاری: 97/09/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1215 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1301 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1321 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1324 نفر
تاریخ درج: 96/02/26