نهادهایی مانند شورای نگهبان در دیگر کشور ها
پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
نهادهایی مانند شورای نگهبان در دیگر کشور ها
تاریخ بارگذاری: 97/05/23

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1054 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1143 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1154 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1158 نفر
تاریخ درج: 96/02/26