پخش زنده

چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
نهادهایی مانند شورای نگهبان در دیگر کشور ها
تاریخ بارگذاری: 98/07/25

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 1598 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 1752 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 1776 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 1756 نفر
تاریخ درج: 96/02/26