چند رسانه ای

از هم دور نیستیم
از هم دور نیستیم
حوزه های رای انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان
تاریخ بارگذاری: 96/06/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

04:16
هم تکمیلی
تعداد بازدید: 445 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
06:23
نقش همگرایی در جوامع مهاجر برانتقال فرهنگی
تعداد بازدید: 498 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:01
رسانه های نوین و اعتماد
تعداد بازدید: 505 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:12
انسجام جامعه مهاجر
تعداد بازدید: 499 نفر
تاریخ درج: 96/02/26