چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
دو قطبی مستضعفین و مستکبرین
تاریخ بارگذاری: 96/06/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 749 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 608 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
02:06
برگشت به خط امام
تعداد بازدید: 623 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 586 نفر
تاریخ درج: 96/02/17