چند رسانه ای

منطقه آزاد
منطقه آزاد
برگشت به خط امام
تاریخ بارگذاری: 96/06/01

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:35
تغییر به نفع چه کسی؟
تعداد بازدید: 679 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:37
مشکل بیکاری
تعداد بازدید: 539 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
01:42
حقوق رئیس جمهور
تعداد بازدید: 527 نفر
تاریخ درج: 96/02/17
00:31
اولویت های دولت آینده
تعداد بازدید: 477 نفر
تاریخ درج: 96/02/17