آموزش و بهره وری
پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
آموزش و بهره وری
تاریخ بارگذاری: 97/05/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1153 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1145 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1189 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1152 نفر
تاریخ درج: 96/02/26