چگونگی هدایت نقدینگی به سمت تولید
پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
چگونگی هدایت نقدینگی به سمت تولید
تاریخ بارگذاری: 97/05/29

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1196 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1189 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 1266 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1145 نفر
تاریخ درج: 96/02/26