پخش زنده

چند رسانه ای

گفتگوی ویژه
گفتگوی ویژه
چگونگی هدایت نقدینگی به سمت تولید
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

02:34
تأمین شغل
تعداد بازدید: 1850 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
03:34
شبکه توزیع
تعداد بازدید: 1809 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
02:24
صندوق بازنشستگی
تعداد بازدید: 2201 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
05:57
نقدینگی در اقتصاد
تعداد بازدید: 1794 نفر
تاریخ درج: 96/02/26