چند رسانه ای

انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگذار
انتخاب خدمتگزار-حمایت از تولید داخل
تاریخ بارگذاری: 96/06/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

00:20
تغییر نگاه دولت
تعداد بازدید: 695 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:47
اقتصاد آزاد
تعداد بازدید: 590 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:57
تولید ره کارهای صنعتی شدن
تعداد بازدید: 564 نفر
تاریخ درج: 96/02/20
00:46
رفع موانع توسط دولت ( بیمه و مالیات و ... )
تعداد بازدید: 469 نفر
تاریخ درج: 96/02/20