پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
ایجاد تفکر سرمایه گذاری آموزش در دولت مردان
تاریخ بارگذاری: 98/07/30

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1787 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1793 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1833 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1716 نفر
تاریخ درج: 96/02/26