پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
ایجاد خط و مشق تربیتی توسط رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 98/07/22

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1777 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1783 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1820 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1706 نفر
تاریخ درج: 96/02/26