پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
بازنگری در آموزش دانشگاه ها
تاریخ بارگذاری: 96/12/04

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 982 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 978 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1009 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 973 نفر
تاریخ درج: 96/02/26