پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
تحول نظام آموزش توسط رئیس جمهور
تاریخ بارگذاری: 98/07/24

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1779 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1784 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1820 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1707 نفر
تاریخ درج: 96/02/26