جهت دهی انگیزه های فردی از کودکی جهت خدمت به کشور
پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
جهت دهی انگیزه های فردی از کودکی جهت خدمت به کشور
تاریخ بارگذاری: 97/05/26

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 1149 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 1142 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1187 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 1148 نفر
تاریخ درج: 96/02/26