پخش زنده

چند رسانه ای

پرسش
پرسش
ساخت فرهنگ از قبل 3 سالگی
تاریخ بارگذاری: 96/12/03

سایر ویدئوها

لحظات مهم

01:20
توجه به ظرفیت جوانان
تعداد بازدید: 976 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:29
نهاد متولی جوانان
تعداد بازدید: 971 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
01:55
سرمایه انسانی
تعداد بازدید: 1003 نفر
تاریخ درج: 96/02/26
00:39
دلسوزی برای جوانان
تعداد بازدید: 968 نفر
تاریخ درج: 96/02/26